city transport service.nl

vraag en aanbod voor lokaal transport

 • Deze site draait op Javascript, maar dat staat uit, is bezig, of is onderweg vastgelopen.
  Probeer: Javascript aanzetten contact update uw browser.
 • This site needs Javascript, but that's either disabled, processing, or has crashed.
  Try: enable Javascript or update your browser

gebruiks- en leveringsvoorwaarden

 1. City Transport Service - verder de service, CTS, GHv, site of verlener - is een handelsnaam bekend bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 04066591.
  De service bestaat uit bemiddeling tussen vraag en aanbod van transport van goederen.
  • Met eenmalig of incidenteel transport van persoonlijke bezittingen als uitgangspunt en, waar nodig, als restrictie.
  • Een bemiddeling is geslaagd zo gauw een uitvoerder de order heeft bevestigd.
  • Bij een geslaagde bemiddeling wisselt de site de gegevens van betrokkenen met elkaar uit.
 2. Door bezoek en gebruik van de site treden deze voorwaarden in werking.
 3. Als gebruiker kun je de volgende rollen vervullen:
  • Transportconsument ben je zo gauw je transport hebt aangevraagd, en aansluitend je identiteit bevestigd hebt. Volg dan de instructies op de site.
  • Ben je transporteur dan kun je mee doen als bieder
   door op een aanvraag te bieden
   en aansluitend je identiteit te bevestigen.
   Volg dan de instructies op de site.
  • Accepteert een transportconsument jouw bod
   dan stijg je een level van bieder naar uitvoerder.
  • Met een unieke boeklink voor klanten kun je als uitbesteder transportklussen uitbesteden op de site.
 4. Ben je transportconsument dan is het gebruik van de site gratis. Volg wel de instructies op de site.
  De site maakt je aanvraag openbaar, totdat je er een bod op accepteert of tot de einddatum er van verstrijkt.
  Je adresgegevens worden uitsluitend gedeeld met de uitvoerders van je keuze. Je contactgegevens kunnen wel gedeeld worden met een uitvoerder om direct contact te leggen.
 5. Als bieder kun je gratis bieden op een aanvraag. Volg wel de instructies op de site.
 6. Heb je transportklussen uit te besteden en ben je geregistreerd als bieder? Verdien dan een bonus en meld je aan via knop Je ontvangt dan als uitbesteder gratis een unieke boeklink voor klanten van CTS.
  Klanten, met wie je je boeklink voor klanten deelt, kunnen er hun transport mee aanvragen op de site.
  De uitvoerder van zo'n aanvraag kun je een zelf te bepalen bedrag voor uitbestedingskosten in rekening brengen. (Als redelijk bedrag geldt 10% van klantomzet).
  CTS stuurt in dat geval factuurgegevens van uitvoerder door naar jou, uitbesteder. En omgekeerd jouw gegevens naar uitvoerder om je rekening alvast aan te kondigen.
 7. Als uitvoerder ben je bemiddelingskosten verschuldigd aan CTS, voor iedere geslaagde bemiddeling.
  Heeft transportconsument de aanvraag gedaan via een boeklink voor klanten ben je als uitvoerder bovendien uitbestedingskosten verschuldigd aan desbetreffende uitbesteder.
  Om er de zaken mee af te kunnen handelen deelt CTS je gegevens met transportconsumenten en eventueel met uitbesteder.
 8. Waarborgen
  • CTS is nooit aansprakelijk noch verantwoordelijk voor gedrag van bezoekers van de site.
  • CTS is wel verantwoordelijk maar nooit aansprakelijk voor technische toestand en functioneren van de site.
  • De site bewaart gegevens van gebruikers zolang die nodig zijn voor de service, en voor debiteurenafwikkeling. Inloggegevens blijven bewaard tot wederopzegging, o.a via unsubscribe@citytransportservice.nl.
  • Privacy policy van GHvernuft is van toepassing.
 9. Wijzigingen voorbehouden. Laatste wijziging 2 augustus 2022.

conditions for use and delivery

(English translation as a service but Dutch text is prevailing)
 1. City Transport Service - a.k.a the service, CTS, GHv, site or provider - is a commercial name known at Dutch Chamber of Commerce by number 04066591.
  De service exists as mediation between supply and demand for cargo transport.
  • With one-off transport of personal goods in mind, and if necessary as a restriction.
  • A mediation is considered to be fulfilled whenever uitvoerder has confirmed the order.
  • Only in case of a fulfilled mediation the site will exchange mutual information among those concerned with the order.
 2. Use of or visiting the site enforce these conditions.
 3. As a user you may play roles as follows:
  • You are a Transportconsument once you requested for transport and subsequently confirmed your identity. Then proceed as instructed.
  • If you're a transporteur you may act as a bieder
   in offering to a request
   and susequently confirm your identity.
   Then proceed as instructed.
  • Once a transportconsument accepts your offer
   you'll raise a level from bieder to uitvoerder.
  • Applying a unique boeklink voor klanten, in your role of uitbesteder, you may outsource transports to the site.
 4. For a transportconsument using the site is for free. Please, do proceed as instructed.
  Your request will be made public, until you accept an offer, or until the latest time has passed that you gave to it.
  Your address information will only be shared with the uitvoerders of your choice. Your contact information may be shared with a uitvoerder in order to make contact directly.
 5. As a bieder you may offer for free. Please, do proceed as instructed.
 6. Have you got transports to source out? And have you been registered as a bieder? Then earn a bonus by hitting button As a uitbesteder you'll be sent your unique CTS boeklink voor klanten.
  Customers you'll share this boeklink voor klanten with, may request their transports in the site.
  You may charge that request's uitvoerder with your fee for uitbestedingskosten. (10% Of sales price is considered fair).
  In that case CTS will supply you (being a uitbesteder) with uitvoerder's account information. At the same time your account information then will be sent to uitvoerder to announce your invoice coming.
 7. As a uitvoerder you'll owe bemiddelingskosten to CTS, for each and every fulfilled mediation.
  Whenever a transportconsument requested a transport using a boeklink voor klanten as a uitvoerder you'll also owe uitbestedingskosten to uitbesteder of concern.
  For you to deliver your business, CTS will share your information with transportconsumenten, and with uitbesteder if applicable.
 8. Liability
  • CTS is never liable nor responsible for any behaviour of site users.
  • CTS may be responsible but is never liable for the site's technical state or functioning.
  • The site will keep user information while necessary for service or for administration purposes. User access information will be kept until revocation, e.g via unsubscribe@citytransportservice.nl.
  • Privacy policy van GHvernuft is applicable.
 9. Subject to changes. Latest change 2 August 2022.
Experiment.

city transport service.nl is een experimentele site om plaatselijke vraag en aanbod van transportklussen bij elkaar te brengen. Voorlopig willen we er informatie mee verzamelen over de haalbaarheid van het concept, en is de gebruiksvriendelijkheid beperkt. Dus daarover: graag jouw feedback!


City transport service is an experimental site to connect local demand and supply for transport services. For the time being our main purpose is gathering information on the feasiblity of the concept, and usability is limited. So, about that: please your feedback!

city transport service.nl alias City Transport Service.nl ™ GHvernuft.nl